1.1

โรงพยาบาลสงขลา เปิดสำนักงาน "มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์" เพื่อให้บริการครอบคลุมและทั่วถึงผู้ป่วยยากไร้ในทุกประเภท


          วันนี้ (24 ก.ย. 61) ที่โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดสำนักงานมูลนิธิพระราชทานสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะแพทย์และพยาบาล เข้าร่วมในครั้งนี้
          นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งกับประชาชนจังหวัดสงขลา ที่ได้รับพระราชทานทุนเริ่มแรกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) สำหรับจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์หาทุนเพื่อส่งเสริมผู้ป่วยอนาถาที่มารับบริการในโรงพยาบาลสงขลาทุกกรณี รวมทั้งเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาเป็นสำคัญ
          สำหรับมูลนิธิฯ มีทุนเริ่มแรกเป็นเงินสดจำนวน 107,554.65 บาท โดยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2509 จำนวน 50,000 บาทและมีผู้โดยเสด็จพระราชกุศลบริจาคสมทบอีก 53,554.64 บาท ประกอบกับโรงพยาบาลสงขลามีความประสงค์ที่จะเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นทุนสำหรับสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาด้านข้างเวชภัณฑ์, ค่าอาหาร, ค่าตรวจพิเศษ, ค่าตรวจเลือดหรือสงเคราะห์ในกรณีอื่นๆที่จำเป็น ตลอดจนเป็นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ตามสมควรจึงได้จัดตั้งสำนักงานมูลนิธิพระราชทานสถานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถา ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลสงขลาขึ้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
24 ก.ย. 61