1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 8 รางวัล


          วันนี้ ( 26 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2561 เพื่อสรุปผลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกระดับเขตและระดับประเทศเพื่อยกย่องเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและถือเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมในอนาคต
          สำหรับผลการคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 8 ประเภท ประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ได้แก่นายสุรเชษฐ์ เส็นยีหีม ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา, เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่นายฐานันดร จองเดิน ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร, ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่นางกอบขวัญแดงบำรุง โรงเรียนบ้านโต้นนท์ อำเภอนาทวี, สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่เด็กชายธีรยุทธ ศิริ โรงเรียนบ้านโต้นนท์ อำเภอนาทวี, กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่กลุ่มเกษตรกรโรงเรียนบ้านโต้นนท์ อำเภอนาทวี, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรบ้านโคก ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ได้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนท่าม่วงตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่น ได้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ก.ย. 61