1.1
 

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลโครงการการประกวด "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะซึ่งเป็นวาระแห่งชาติสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม


           วันนี้ (26 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลโครงการการประกวด "อำเภอสะอาด" ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2561
          นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปีพศ. 2561 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "สงขลาสะอาด" ประจำปี 2561 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (อปท. สะอาด) และอำเภอสะอาด
          สำหรับรางวัลหมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ได้แก่อำเภอนาหม่อม, คลองหอยโข่ง, บางกล่ำ, เทพา, ควนเนียง, จะนะ, หาดใหญ่, รัตภูมิ, สทิงพระ, ระโนด, สะเดา, สะบ้าย้อย, สิงหนครและเมืองสงขลาและรางวัล ชนะเลิศอำเภอสะอาด ได้แก่ อำเภอนาหม่อม, รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอสะอาด ได้แก่อำเภอรัตภูมิ, รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 อำเภอสะอาด ได้แก่อำเภอสะเดา, รางวัลชมเชยอำเภอสะอาด ได้แก่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสทิงพระ ทั้วนี้เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนและอำเภอ ตลอดจนเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ก.ย. 61