1.1

จังหวัดสงขลา มอบรางวัลผลการประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2561 จำนวน 24 รางวัล


           วันนี้ (26 ก.ย. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบรางวัลผลการประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 และประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานทางการศึกษาและการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจในจังหวัด พร้อมนำผลการตรวจราชการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายสู่การปฏิบัติรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
          นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลากล่าวว่า การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการแบบปกติ ปีละ 2 รอบ ในรอบตรวจราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดให้มีการประกวดผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานและให้แรงเสริมทางบวกแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกผลงานนโยบายและส่งผลงานเพื่อส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาคัดเลือกและเรียงลำดับผลงานผลการประกวด ซึ่งมีสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับคัดเลือกจำนวน 9 นโยบาย 18 ผลงานและมีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย วอนุบาล 1-3) จำนวน 7 ผลงาน
           สำหรับโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 เกียรติบัตรเหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนวรนารีเฉลิม, โรงเรียนบ้านแหลมหาด, โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ, โรงเรียนธิดานุเคราะห์, โรงเรียนบ้านต้นปริง, โรงเรียนคุณธรรมวิทยาและโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์, เกียรติบัตรเหรียญเงิน ได้แก่โรงเรียนอนุบาลหวังดี, โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ, โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม, โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ, วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาและโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา, เกียรติบัตรเหรียญทองแดงได้แก่โรงเรียนวรพัฒน์, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โรงเรียนบ้านขี้นากและโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนาและโรงเรียนที่รับรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยประเภทการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ที่ได้รับโล่รางวัล ได้แก่โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม, โรงเรียนบ้านหน้าควนลังและโรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา และโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน), โรงเรียนบ้านหน้าทอง, โรงเรียนวัดเกาะถ้ำและโรงเรียนบ้านเกาะทาก

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
26 ก.ย. 61