1.1

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เดินหน้าขับเคลื่อนฟาร์มตัวอย่างฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเชคอินแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา


          วันนี้ (10 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุม VTC กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พันเอกกฤษดา เรืองจุ้ย รักษาราชการแทนรองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 4 /ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 สงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพรและศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อหารือและชี้แจงการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          พันเอกกฤษดา เรืองจุ้ย รักษาราชการแทนรองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 4 /ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ เปิดเผยว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 อำเภอคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ภายในฟาร์มตัวอย่างเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตร เป็นแหล่งจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้ชาวบ้านมีรายได้จากการปฏิบัติงานและฝึกอาชีพในฟาร์ม สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารและขยายผลสู่การค้าโดยไม่เน้นผลกำไร ทำให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองได้ พร้อมเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นให้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป
           สำหรับแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จะมีการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถเดินเยี่ยมชมจุดสำคัญต่างๆภายในฟาร์มตัวอย่างฯได้อย่างสะดวก โดยจุดเริ่มต้นเป็นการเยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ (ขนาดเล็ก) ซึ่งจะเป็นจุดเรียนรู้การปลูกข้าว พันธุ์กข43, การปลูกเมล่อน, ข้าวโพด, พืชผักสวนผสม, ผักยกแคร่, การเลี้ยงไก่ไข่, เลี้ยงปลา, การเลี้ยงผึ้งโพลงและผึ้งชันโรง เป็นต้น จากนั้นเดินเยี่ยมชมไร่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีพื้นที่ปลูกถึง 2 ไร่, การปลูกผักกางมุ้ง, ชมแปลงผักกลางแจ้ง, โรงเพาะเห็ด, โรงเพาะชำพืชต่างๆและชมโรงปุ๋ยหมัก

           พันเอกกฤษดา เรืองจุ้ย รักษาราชการแทนรองเสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 4 /ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ กล่าวว่า ปัจจุบันเราเน้นการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งก็จะให้ผู้คนภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษา โดยมีฟาร์มขนาดเล็กซึ่งย่อพื้นที่จากกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ 300 กว่าไร่ ให้ย่ออยู่ในพื้นที่ 5-6 ไร่ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาเป็นแปลงสาธิต เป็นจุดต่างๆเพื่อย่อ โดยเฉพาะนักศึกษาที่มาเป็นคณะ ได้เดินชมการท่องเที่ยวให้จบภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกิน 2 ชั่วโมง
          นอกจากนี้ในอนาคตจะมีการพัฒนาร้านอาหารและร้านจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่าง รวมถึงร้านกาแฟและเครื่องดื่ม ซึ่งจะเป็นจุดเชคอินบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาที่มีความสะดวก มีคุณภาพและมาตรฐานไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างฯ อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
10 ต.ค. 61