1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านวังพา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


           วันนี้ (11 ต.ค. 61) ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังพา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนางอัญญาณี เพ็งจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายครรชิต กปิลกาญจน์ ปลัดอวุโสอำเภอหาดใหญ่ /รักษาการแทนนายอำเภอหาดใหญ่ นายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งตำเสา นายสัมพันธ์ โชคผ่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
           นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการ และเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล ทั้งนี้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เป็นโครงการที่จังหวัดจัดขึ้นทุกเดือน เพื่อนำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ และได้รับทราบถึงปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ถูกต้อง นอกจากนี้ภายในกิจกรรมมีการให้บริการคลินิกการเกษตร บริการตัดผมฟรี บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัขแมว การแจกพันธุ์ปลา การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์และแจกพันธุ์กล้าไม้ฟรีแก่ประชาชนที่สนใจ นอกจากนี้มีการบริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลาอีกด้วย
            โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาทและทุนเด็กนักเรียนผู้มีรายได้น้อย แต่มีผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 100 ชุด และมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ้ง) หาดใหญ่ มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 160 คน โดยแยกให้กับผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ จำนวน 10 ชุด นำไปมอบในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน
           ตำบลทุ่งตำเสา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอหาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งเลียบ บ้านทุ่งตำเสา บ้านหูแร่ บ้านนายสี บ้านโฮ๊ะ บ้านนาแสน บ้านพรุชะบา บ้านท่าหมอไชย บ้านวังพา บ้านเกาะมวง แต่เดิมเป็นท้องทุ่งซึ่งมีต้นตำเสาขึ้นอยู่เป็นบริเวณกว้าง เป็นพื้นที่ทุรกันดาร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ (ทุเรียน, ลองกอง) นอกจากนี้ยังมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์โดยรองผู้ว่าฯสงขลาเน้นย้ำให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงให้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติเพราะเป็นจุดขายของที่นี่ สำหรับปัญหาและอุปสรรค ชาวบ้านบางส่วนยังมีปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา โชคผ่อง, จีรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
11 ต.ค. 61