1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 พร้อมเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

               วันนี้ (12 ต.ค. 61) ที่โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16, องค์กรผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลา, องค์กรคนตาบอดจังหวัดสงขลา, องค์กรคนหูหนวกจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้
         นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษมีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา พัฒนาอบรมผู้ดูแลคนพิการและบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ ส่งเสริมการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดและปฏิบัติภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
          ทั้งนี้จากข้อจำกัดในการให้บริการและคนพิการซึ่งมีเป็นจำนวนมากทำให้การบริการไม่ครอบคลุมทั่วถึง อีกทั้งสภาพปัญหาการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษที่ผ่านมาพบว่ายังมีคนพิการในวัยเรียนเป็นจำนวนมากที่มีความยากลำบากในการเดินทางมารับบริการ เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเดินทางฐานะความเป็นอยู่ยากจนและสภาพความพิการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการจัดหาสถานที่ตั้งเพื่อรองรับการเปิดหน่วยบริการในจังหวัดสงขลาขึ้นเพื่อให้เด็กพิการในชุมชนได้รับบริการตามสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมสามารถเข้าถึงการรับบริการทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลาได้สะดวกรวดเร็วคล่องตัวอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ต้องมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 โดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
          สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ปัจจุบันได้มีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการใน 5 อำเภอ โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยบริการ 2 อำเภอ ได้แก่หน่วยบริการหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ และหน่วยบริการสิงหนคร ตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประตูไชย ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยการเพิ่มอีก 3 อำเภอ ได้แก่หน่วยบริการสทิงพระ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านวัดใหม่ หน่วยบริการเทพา ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่ที และหน่วยบริการสะบ้าย้อยตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านทำเนียบ ทั้งนี้ในปีพ. ศ. 2562 จะดำเนินการจัดตั้งในการเพิ่มอีก 2 อำเภอได้แก่หน่วยบริการระโนดและหน่วยบริการนาทวี

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ต.ค. 61