1.1

จังหวัดสงขลา มอบภาพถ่ายแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

               วันนี้ (30 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานมอบภาพถ่ายแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 จำนวน 9 ราย โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จัดโครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ จนมีผลงานดีเด่น เป็นผลดีต่อทางราชการและประชาชน
          สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดสงขลาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 9 รายและได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มที่ระลึกพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา และได้จัดส่งภาพถ่ายเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและภาพหมู่ฯ ดังกล่าว ให้จังหวัดเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ สาขาบริการสาธารณะได้แก่ พญ. นภัทร แผ่ผล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา,

กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาสาขาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ได้แก่นายสมโชค สิงห์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา,

กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่น สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่นางศิโรรัตน์ รัตนศรีเขมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา,

กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่นายสำราญ ขุนฤทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสะเดา,

กลุ่มผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่นายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา,

กลุ่มผู้นำศาสนา สาขาอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่พระครูบัณฑิตธรรมาลังกา (ประสิทธิ์ สังข์สม) เจ้าอาวาสวัดยางทองและเจ้าคณะอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา,

กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครทุกรูปแบบ สาขาจิตบริการสาธารณะ ได้แก่นางโสภิดา วงศ์จันทราสกุล อาสาสมัครแรงงานตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา,

กลุ่มสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ได้แก่นายพิภพ ประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวพิเศษช่อง 7 สี ประจำจังหวัดสงขลา

และกลุ่มองค์กรมูลนิธิต่างๆ สาขาจิตบริการสาธารณะได้แก่นางนัยนา เรืองวรุณวัฒนา ประธานมูลนิธิพุทธอุทยานเขาเล่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
30 ต.ค. 61