1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร เพื่อเดินหน้านโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดได้อย่างยั่งยืน

               วันนี้ (29 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านการเกษตร และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อนในการดำเนินงานด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
          นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีพื้นที่ทำการเกษตร 2,267,234 ไร่ ของพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งหมด มีครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 121,616 ครัวเรือน โดยสินค้าทางการเกษตร 10 อันดับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาได้แก่ ยางพารา, ประมงทะเลพาณิชย์, การเลี้ยงกุ้งทะเล, ข้าว, ไม้ยางพารา, สุกรโค, ไก่เนื้อ, ประมงทะเลพื้นบ้าน, พริกขี้หนูและอื่นๆ
          สำหรับการแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัดสงขลาที่ผ่านมา ในด้านพืชผักและผลไม้ ทางจังหวัดได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ผลไม้ที่มีคุณภาพ เพื่อออกจำหน่ายในงานมหกรรมต่างๆ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต พร้อมทั้งกระจายผลผลิตออกนอกฤดูกาล, ด้านการประมง ในการเลี้ยงปลากะพงขาวและกุ้งขาวแวนาไม ทางจังหวัดได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลี้ยงปลากระพงและกุ้งขาวแวนาไมที่ถูกต้อง รวมถึงการตรวจวัดค่าความเค็ม ปริมาณออกซิเจนและประสานงานห้างสรรพสินค้าในการรับซื้อผลผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้มีศักยภาพสู่การเป็น Smart Farmer ฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมด้านการเกษตรและส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืนรวมถึงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
29 ต.ค. 61