1.1

เทศบาลนครสงขลาเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2561

            บ่ายวันนี้(31 ต.ค.61) ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (หลังใหม่) เทศบาลนครสงขลา ถนนเตาอิฐ อำเภอเมืองสงขลา เทศบาลนครสงขลาเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2561 โดยมีนายศักกระ  กปิลกาญจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีดร.สมศักดิ์  ตัณติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี 

                ดร.สมศักดิ์  ตัณติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา  กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา  ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบชายฝั่งทะเล ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เป็นประจำทุกปี  เนื่องมาจากสาเหตุทางด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน และลมมรสุมพัดผ่านคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมกราคมของทุกปี และยังมีความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงเดือนดังกล่าว จนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากประจำทุกปี

                ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน การให้ความช่วยเหลือและการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมไว้รับสถานการณ์ตั้งแต่ยามปกติ และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ ได้ที่สายด่วน 1132 หรือ 199 และหมายเลขโทรศัพท์ 074-311016 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง....

จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง/ภาพ

ประชา  โชคผ่อง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา