1.1

จังหวัดสงขลาจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลาวาระสงขลา 2562 สงขลาเมืองแห่งความสุข

            เช้าวันนี้(5 พ.ค.61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา  นายวีรนันนทน์ เพ็งจันทร์                   ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 สงขลาเมืองแห่งความสุข    โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม

            จังหวัดสงขลา มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งการค้าและภาคการเกษตร ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย โดยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและในทุกๆด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข

            ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา 9 วาระสงขลา 2562 โดยได้ระดมแนวคิดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและเน้นการเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวิถีเกษตร และวัฒนธรรม การส่งเสริมการผลิตสินค้า งานหัตถกรรมที่มีคุณภาพและการสร้าง                             แบรนด์ให้ชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นและให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปในพื้นที่ ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา …..

ภาพ/ประชา  โชคผ่อง

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา