1.1 

จังหวัดสงขลาประชุมซักซ้อมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดสงขลา

          บ่ายวันนี้(5-11-61) ที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์  จริตงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมซักซ้อมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางปฎิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ จังหวัดสงขลา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

IMG_5341.JPG

 

            ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระดำริ ในการปฏิบัติงานป้องกัน แก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม โดยให้จังหวัดในฐานะศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวทางพระราชดำริจังหวัด โดยเตรียมความพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ทั้งก่อนเกิดสาธารณภัย ระหว่างเกิดสาธารณะภัย โดยให้ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณกุศล ซึ่งได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และมีเอกภาพใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และขั้นตอนการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฎิบัติตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ

            ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา จึงจัดทำแผนปฎิบัติการอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ โดยการเตรียมความพร้อมการจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฎิบัติหน้าที่แก่จิตอาสาภัยพิบัติ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ได้จัดชุดวิทยากร จำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 คน เพื่อออกปฎิบัติหน้าที่ตามแผน ซึ่งอำเภอทุกอำเภอ ได้ดำเนินการเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอละ 50 คน โดยให้เน้นคนที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่อำเภอตามแนวทางที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ได้กำหนดไว้ และจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับใช้ในการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ โดยได้ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา เตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อประสานงานช่วยเหลือสนับสนุนตามแผน...........

 

IMG_5303.JPG

 

IMG_5309.JPG

 

IMG_5315.JPG

 

IMG_5318.JPG

 

IMG_5323.JPG

 

IMG_5327.JPG

 

IMG_5329.JPG

 

IMG_5336.JPG

IMG_5338.JPG

IMG_5343.JPG

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์วงส์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา