1.1

 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการบริหารจัดการขยะทะเล จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

        วันนี้ (6 พ.ย. 61) ที่บริเวณชายหาดมัสยิดบารายน์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวรณฏัฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา  ประธานเปิดโครงการบริหารจัดการขยะทะเล "จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม" พื้นที่คลองสำโรง ชุมชนเก้าเส้ง  โดยมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง,     นายอำเภอเมืองสงขลา, นายกเทศมนตรีนครสงขลา, คณะผู้บริหารบริษัทปตท สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6, หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชนและสถาบันศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

13.JPG

        นายวรณฏัฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นหัวเมืองหลักภาคใต้ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษา การคมนาคม และการอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องปริมาณขยะมูลฝอยสะสมมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง เช่น พื้นที่คลองสำโรง ชุมชนเก้าเส้ง ซึ่งเป็นชุมชนริมฝั่งคลองที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และเริ่มพบปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งขยะทะเล จัดเป็นหนึ่งในปัญหาที่ขาดการแก้ไขอย่างถูกต้อง และจากสถานการณ์ที่ประเทศไทยถูกระบุว่า มีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยมีการทิ้งขยะลงสู่ท้องทะเลมากกว่า 1 ล้านตันต่อปีส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกที่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างแน่ชัด

         ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะทะเล ที่ตกค้างในระบบนิเวศ

          จากกิจกรรมการท่องเที่ยว การประมง และบริเวณแหล่งชุมชนชายฝั่ง อีกครั้ง ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะทะเลในชุมชน เป็นสำคัญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงอยากให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะและนำไปสู่จุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ หวงแหน ท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการเดินรณรงค์ลดละเลิกขยะพลาสติก เก็บขยะชายหาดเก้าเส้ง บริเวณคลองสำโรง ปล่อยเต่าทะเลจำนวน 9 ตัวปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 9,999 ตัว ทิ้งEM ballบริเวณคลองสำโรง จำนวน 999 รูปและเทน้ำหมักชีวภาพบริเวณคลองสำโรงจำนวน 999 ลิตร

1.JPG2.JPG3.JPG4.JPG5.JPG6.JPG7.JPG8.JPG9.JPG10.JPG11.JPG13.JPG14.JPG12.JPG15.JPG16.JPG17.JPG19.JPG18.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG25.JPG24.JPG26.JPG27.JPG28.JPG30.JPG29.JPG

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/ประชา  โชคผ่อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา