1.1 

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมพร้อมรับช่วงมรสุมและเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

             วันนี้ (8 พ.ย. 61)  ที่ห้องประชุมศูนย์อุตุวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก  นายเชาวลิต นิฒรรัตน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา,  โครงการชลประทานสงขลา, มูลนิธิเครือข่ายภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN), สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, ทัพเรือภาคที่ 2, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8, ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

2.JPG

                นายเชาวลิต นิฒรรัตน์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ ซึ่งอาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติและรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมความพร้อมและรับทราบสถานการณ์เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มได้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

                จังหวัดสงขลาจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  2 ชุด  ประกอบด้วย ชุดแรก ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำทุ่ง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม เพื่อวิเคราะห์ประเมินและคาดการณ์การเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลให้คณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย  ชุดที่สอง คณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย ซึ่งมีหน้าที่ติดตามวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ลำคลองในพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มที่มีผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่วิเคราะห์รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและประชาชนทั่วไปทราบ

                ทั้งนี้คณะทำงานได้มีการประชุมและประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดพร้อมกับวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการบรูณาการหลายหน่วยงาน มีความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์  ยานพาหนะและกำลังพลไว้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้ติดตามกลุ่มฝนอย่างใกล้ชิดและจะรายงานสภาวะอากาศผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลหากมีความผิดปกติจะออกประกาศเตือนเป็นระยะและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระวังจุดเสี่ยง และขอให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อนำกำลังพลลงไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร็ว  พร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ได้ที่ www.songkhla.tmd.go.th  หรือหมายเลขโทรศัพท์ 074 311760 อย่าหลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกทางโซเชียลมีเดีย

1.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

11.JPG

10.JPG

12.JPG

13.JPG

14.JPG

15.JPG

16.JPG

17.JPG

18.JPG

20.JPG19.JPG

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

8 พ.ย. 61