1.1

การฝึกอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร

            เช้าวันนี้ (๑๒-๑๑-๖๑) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่  ขอพรประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร และ ดร. พิสมัย  เหล่าไทย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร จัดบรรยาย อบรมการเขียน Story และการสร้างแบรนด์สินค้า หลักสูตรการตลาดออนไลน์ E-commerce

269471.jpg

                การทำการเกษตรในปัจจุบันนอกจากเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิต ด้านการตลาดก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรควรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ การขายผลผลิตทางการเกษตร ยังเป็นปัญหาเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องการขาย

              วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ที่มีคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

269466.jpg

269473.jpg

269468.jpg

269469.jpg

269474.jpg

269470.jpg

 

         ภาพ ข่าว / อรรคพงษ์  บุญชีพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

๑๒/๑๑/๖๑