1.1

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 5  ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

         วันนี้ (13พ.ย.61) เวลา 09.30 น. นางกานต์ เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่5 เดินทางมาตรวจติดตามโครงการต่าง ๆ ณ จังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุม conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ในการตรวจติดตามงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

1.jpg

            สำหรับประเด็นการดำเนินงานในเดือนพฤศจิกายนที่ส่วนราชการจังหวัดสงขลา ได้นำเสนอต่อผู้ตรวจราชการ 9 ประเด็น (1)การขับเคลื่อน การดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ (2)การติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการสำคัญของรัฐบาล ในพื้นที่ และความคืบหน้าการดำเนินงาน หอกระจายข่าว หมู่บ้าน/ ชุมชน (3)การบริหารจัดการขยะมูลฝอย(4)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (6)การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (อุทกภัย ไฟป่าหมอกควัน ภัยหนาว ฯลฯ)(7)โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (8)การติดตามผล ความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม (9)การขออนุญาตดัดแปลงอาคารอื่น เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ตามกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559   และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ณวัตวิถีในพื้นที่จังหวัดสงขลาและหมู่ที่ 11 บ้านจังโหลนตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา

IMG_4193.JPGIMG_4192.JPG

IMG_4202.JPG

IMG_4212.JPG

IMG_4217.JPG

IMG_4219.JPGIMG_4224.JPG

IMG_4233.JPG

IMG_4242.JPG

IMG_4264.JPG

IMG_4265.JPG

IMG_4266.JPG

IMG_4267.JPG

IMG_4269.JPG

 

นายประชา โชคผ่อง /ข่าว

นายอรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา