1.1

จ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

               วันที่ (14 พ.ย. 61)  ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ  เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดสงขลา ร่วมประกอบพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

IMG_6263.jpg

                ตามมติรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 มีมติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ประชาชนคนไทยและมวลมนุษยชาติ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง โดยทรงคิดค้นการทำฝนหลวงจน 14 ปี ประสบผลสำเร็จและเขียนตำราฝนหลวงพระราชทานและให้มีการตั้งหน่วยฝนหลวงในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และต่อมาพัฒนาเป็นกรมฝนหลวงฯ เมื่อ ปี 2556 เพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน

             พสกนิกรชาวไทยต่างสำลึกและตระหนักว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรง งานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุข ของราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลตลอดจนพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ ในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย และพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโรงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยเมตตาธรรมและพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่งในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย

IMG_6328.jpg

IMG_6329.jpg

IMG_6332.jpg

IMG_6339.jpg

IMG_6249.jpg

IMG_6253.jpg

IMG_6261.jpg

IMG_6277.jpg

IMG_6293.jpg

IMG_6304.jpg

IMG_6309.jpg

IMG_6314.jpg

IMG_6320.jpg

IMG_6344.jpg

IMG_6352.jpg

IMG_6358.jpg

IMG_6364.jpg

IMG_6369.jpg

IMG_6371.jpg

 

ประชา โชคผ่อง /ข่าว

อรรคพงษ์  บุญชีพ / ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา