1.1

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กรมทรัพยากรและชายฝั่ง จัดประชุมนำเสนอแผน แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด

            เช้าวันนี้(16 พ.ย.61) ที่ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  นายศักระ  กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานเปิดการประชุมนำเสนอแผน มาตรการ แนวทาง ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงพื้นที่ โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน

IMG_6905.JPG

            สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 อนุมัติในหลักการขอแนวทางการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศ โดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลของระดับน้ำทะเลชายฝั่ง ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษา ศึกษาและวิจัยเพื่อหาแนวทางมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จำแนกกลุ่มหาดในประเทศไทยออกเป็น 64 กลุ่มหาด พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกประกอบด้วย 9 กลุ่มหาด โดยพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทอดยาวครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ความยาวชายฝั่งประมาณ 200 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบาง ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและต่อเนื่องทุกปี.........

IMG_6902.JPG

IMG_6914.JPG

IMG_6915.JPG

IMG_6906.JPG

IMG_6907.JPG

IMG_6910.JPG

IMG_6916.JPG

IMG_6919.JPG

IMG_6920.JPG

IMG_6923.JPG

IMG_6927.JPG

IMG_6929.JPG

IMG_6930.JPG

IMG_6934.JPG

IMG_6939.JPG

IMG_6952.JPG

IMG_6959.JPG

 

ภาพ/อรรคพงษ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา