1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่าย เพื่อแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางและขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับอาหารของแม่ในอนาคต

            วันนี้ (16 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมศจี อนันต์นพคุณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ดร.ศุลีพร เพรชเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาพร้อมหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในจังหวัดสงขลา

46224177_2024974637582758_8022656990876532736_n.jpg

              ดร.ศุลีพร เพรชเรียง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการอาหารแม่ในรอบปีที่ผ่านมาทำให้ทราบว่าประชากรในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางคือเด็กอายุตั้งแต่ 0-5 ปี สตรีตั้งครรภ์และผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการที่ค่อนข้างสูง และพบว่าในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี มีปัญหาน้ำหนักเกิน น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และการขาดไอโอดีนซึ่งทำให้เด็กเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคและเสี่ยงต่อภาวะเชาว์ปัญญาต่ำพร้อมพบว่าสตรีตั้งครรภ์ในจังหวัดสงขลาร้อยละ 18.5 มีภาวะโลหิตจางสูงกว่าค่ามาตรฐานของประเทศซึ่งตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดสงขลาประมาณร้อยละ 30 มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร

           จังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้บรรจุประเด็นการส่งเสริมภาวะโภชนาการของครอบครัวและชุมชนในแผนพัฒนาจังหวัดประจำปี 2561 โดยมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอาหารแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชนขึ้น และให้ตัวแทนจากทุกภาคส่วนร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการปรับเปลี่ยนภาวะโภชนาการของกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการในจังหวัดสงขลาและเกิดเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางอาหารของแม่ เพื่อขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะเกี่ยวกับอาหารของแม่ขึ้นในจังหวัดสงขลาต่อไปในอนาคต

             ทั้งนี้ในการประชุมมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อบทบาทของแม่ต่อการส่งเสริมภาวะโภชนาการของครอบครัวและชุมชน นำโดยนางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, ทพ.ญ.สุกีรติ กปิลกาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาและนายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู รวมทั้งการแบ่งกลุ่มย่อยตามพื้นที่ 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนาทวีนอก, ตำบลทุ่งใหญ่, ตำบลกำแพงเพชร, ตำบลเทพา, ตำบลเขารูปช้าง, ตำบลชุมพล, ตำบลรำแดงและตำบลเกาะยอ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ภาวะโภชนาการในตำบลเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการในแต่ละพื้นที่และวางแผนผลักดันนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีพฤติกรรมโภชนาการที่เหมาะสม

46368202_2024975240916031_5659375855005073408_n.jpg

46319952_2024974777582744_7481754805392637952_n.jpg

46336669_2024974297582792_3417913967471755264_n.jpg

46330670_2024973500916205_358223654288359424_n.jpg

46348356_2024974507582771_1061086037142405120_n.jpg

46351733_2024975184249370_7042080927446466560_n.jpg

46351780_2024973104249578_2056122817371439104_n.jpg

46372560_2024974940916061_4534751793967529984_n.jpg

46373934_2024974200916135_7040016461221330944_n.jpg

46389022_2024975360916019_4194366204011347968_n.jpg

46400398_2024974580916097_3620100205765984256_n.jpg

46410493_2024975304249358_5494354621558161408_n.jpg

46420109_2024974700916085_8656288435109101568_n.jpg

46421739_2024974080916147_4934471605498675200_n.jpg

46421757_2024973387582883_7560289012544438272_n.jpg

46443290_2024974854249403_7562943697470357504_n.jpg

46451785_2024975114249377_1800019071471714304_n.jpg

46463289_2024974417582780_4873486789337153536_n.jpg

46472567_2024973637582858_4713598132003274752_n.jpg

46479768_2024973177582904_2089209304094605312_n.jpg

46485671_2024975007582721_1509028693501018112_n.jpg

 

ศิริลักษณ์  แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
16 พ.ย. 61