1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด พร้อมเน้นย้ำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

            วันนี้ (20 พ.ย. 61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการ ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกระดับอำเภอ ๆ ทั้ง 16 อำเภอเข้าร่วมกว่า100 คน

46492920_2029983727081849_5764149915743682560_o.jpg

            นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ แม้จะอยู่ในระดับอำเภอก็ถือเป็นกลไกลสำคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนที่จะต้องตระหนักถึง โดยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ก็เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการให้การเลือกตั้ง สว. บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะต้องอาศัยเนื้อหาความรู้ในครั้งนี้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การเลือกสว.เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรมและดำเนินการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จ

            นายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมชี้แจงบุคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ค้าเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการ การเลือกระดับอำเภอและคณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัด โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดให้ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเริ่มดำเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่า 30 วัน นับแต่ที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึ่งตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269 กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถวายคำแนะนำ โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 จำนวน 200 คน ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

             สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการประชุมชี้แจงบุคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้กับคณะกรรมการ การเลือกระดับอำเภอ และคณะกรรมการการเลือกระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดและนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมฯ ไปจัดอบรมถ่ายทอด ความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการการเลือกตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

             สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการชี้แจงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล, โครงสร้างการเลือกสมาชิกวุฒิ, โครงสร้างการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิ, คุณสมบัติ การแต่งตั้ง หน้าที่และอำนาจ สิทธิประโยชน์, การดำเนินการรับสมัครสมาชิกวุฒิ, การดำเนินการจัดการเลือกระดับอำเภอและการดำเนินการจัดการเลือกระดับจังหวัด

 

46449172_2029983693748519_4063750373024727040_o.jpg

46451111_2029983923748496_2094602958384660480_o.jpg

46454395_2029984177081804_8771922007123034112_o.jpg

46458128_2029983757081846_7192824422586122240_o.jpg

46458707_2029984027081819_9215077784991301632_o.jpg

46474657_2029984057081816_5206467825610260480_o.jpg

46474710_2029984383748450_4219528420238819328_o.jpg

46477121_2029984410415114_5286992316312059904_o.jpg

46480033_2029983700415185_2742046068253392896_o.jpg

46482118_2029984330415122_2396105277402251264_o.jpg

46482150_2029983837081838_2427075994515931136_o.jpg

46488493_2029984197081802_4388048119296688128_o.jpg

46489374_2029983997081822_2161988873545056256_o.jpg

46495763_2029983957081826_7349257710010892288_o.jpg

46508374_2029984213748467_145164070629146624_o.jpg

46513175_2029983750415180_5694946366128652288_o.jpg

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 พ.ย. 61