1.1

ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวิจัย "การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ" ระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลชะแล้, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก)

      วันนี้ (22 พ.ย. 61) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลชะแล้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก) ในโครงการวิจัย "การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ" โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่, นายถาวร ไชยมะโณ นายกเทศมนตรีตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, นายมงคล เครือแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาและนายประดิษฐ์ จาริยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ตลอดจนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องสมุย อาคารสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

46526249_2032332536846968_1394306758360432640_n.jpg

       สำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในทางนิเวศวิทยา ถือว่าเป็นทะเลสาบลากูน ลักษณะของน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีลักษณะเฉพาะตัวแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มี 3 น้ำ ประกอบด้วย น้ำเค็ม น้ำจืด น้ำกร่อย และยังมีลักษณะเป็นป่าชายเลนเตี้ยๆกระจายทั่วไป ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำและมีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ปัจจุบันป่าชายเลนได้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลกปัจจุบัน

       ดังนั้นเพื่อการบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ระบบนิเวศชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมกลับคืนความอุดมสมบูรณ์โดยยังยืนอีกครั้ง จึงมีการตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำและป้องกันอุทกภัยแล้งหรือการพังทลายของหน้าดินบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, ให้ความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา, รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างความตระหนักให้ผู้ป่าชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่ารุงรักษาป่าชายเลน ตลอดจนฟื้นฟูรักษาทรัพยากรป่าชายเลน อีกทั้งให้หน่วยงานได้ตระหนักถึงการจัดทำแผนงานโครงการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

46513543_2032332586846963_4430888382259789824_n.jpg

46521776_2032332403513648_1347413420659441664_n.jpg

46505817_2032331836847038_5103542941566107648_n.jpg

46482113_2032332750180280_5042459096343642112_n.jpg

46488407_2032333093513579_4857433893801820160_n.jpg

46491624_2032332250180330_8486301832920956928_n.jpg

46492554_2032332293513659_7161197275555823616_n.jpg

46492689_2032332073513681_7667927193699221504_n.jpg

46492875_2032332806846941_4370753428456996864_n.jpg

46492905_2032333256846896_349823286667902976_n.jpg

46496204_2032332173513671_3002612852109344768_n.jpg

46497913_2032333033513585_1186286429764845568_n.jpg

46500981_2032332103513678_4974639539810205696_n.jpg

46501093_2032332916846930_1037861104568500224_n.jpg

46504119_2032333186846903_3351304097067171840_n.jpg

46508438_2032331886847033_1085246791550500864_n.jpg

46513361_2032332346846987_1025257750671654912_n.jpg

46515825_2032331933513695_3285550342493700096_n.jpg

46518936_2032332433513645_5497224011899207680_n.jpg

46521345_2032331980180357_451171848994947072_n.jpg

46522612_2032332700180285_2575026365048815616_n.jpg

46525370_2032332980180257_8127760879333670912_n.jpg

46641078_2032332860180269_6672654894643544064_n.jpg

46709260_2032333146846907_999702738210127872_n.jpg

46714701_2032332640180291_6804929557963997184_n.jpg

46718905_2032333310180224_4111381087890964480_n.jpg

46722190_2032332476846974_9185875847079264256_n.jpg

 

 

ศิริลักษณ์ คล้วคลาด/ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
22 พ.ย. 61