1.1

จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

           วันนี้ (25 พ.ย.61) นายนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยขบวนรณรงค์ โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยมีนางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลากล่าวรายงาน   หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคีเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550   อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม    ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

IMG_8012.JPG

              นายนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าว่าปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ เป็นปัญหาสำคัญ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย ซึ่งปรากฏให้เห็นมาเป็นเวลานานและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ มักจะเป็นเด็กและสตรี การแก้ไขปัญหาความรุนแรง ในจังหวัดสงขลา มีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อมุ่งหวังให้ความรุนแรงในสังคมลดน้อยลง หรือหมดไปในที่สุดสาเหตุสำคัญของปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติ และค่านิยมของคนในสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ ซึ่งส่งผลเชื่อมโยงเกิดความรุนแรงในสังคมในทุกรูปแบบอื่นๆที่หลากหลาย เป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งในเชิงป้องกันและการแก้ไข ใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคมควบคู่กันไป

               ด้านนางสาวคอทรีหม๊ะ   หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 เห็นชอบ วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ตลอดทั้งเดือน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และขับเครื่องการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 กำหนดสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตำหนักต่อปัญหา และนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วน ในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในทุกสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” และมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรง โดยมีความรณรงค์ว่า “สุภาพบุรุษ หยุดความรุนแรง”

               สำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาในฐานะศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว จังหวัดสงขลาและเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงาน ด้านความยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และประชาชนทั่วไปจำนวน 250 คนโดยมีกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ เดินรณรงค์การติด เข็มกลัดริบบิ้นสีขาว สัญลักษณ์ของการรณรงค์ยุติความรุนแรงให้แก่ผู้มาร่วมงานและประชาชน ทั่วไป

IMG_8000.JPG

IMG_7981.JPG

IMG_7997.JPG

IMG_7996.JPG

IMG_7993.JPG

IMG_7989.JPG

IMG_7988.JPG

IMG_8024.JPG

IMG_8019.JPG

IMG_8022.JPG

IMG_8021.JPG

IMG_8001.JPG

IMG_8032.JPG

IMG_8030.JPG

IMG_8044.JPG

IMG_8036.JPG

IMG_8053.JPG

IMG_8049.JPG

IMG_8062.JPG

IMG_8069.JPG

IMG_8111.JPG

IMG_8110.JPG

IMG_8104.JPG

IMG_8082.JPG

IMG_8075.JPG

IMG_8072.JPG

IMG_8127.JPG

IMG_8117.JPG

IMG_8114.JPG

IMG_8113.JPG

 

ประชา  โชคผ่อง/ข่าว/ภาพ

อรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ

25 พ.ย.61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา