1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

        วันนี้ (28 พ.ย. 61) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสงขลา นายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.สนง.กกต.จังหวัดสงขลาเป็นประธานประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561โดยมีนายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดาจ่าจังหวัดสงขลา นายสัมภาษณ์ เขาวลิต  รองผอ.สนง.กกต.จังหวัดสงขลา นายวิวัฒน์ สันติพิทักษ์  หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 9 สาขาสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายธนากร เกื้อกูล ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสงขลา ตลอดจนผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

47019445_2039949682751920_870688414628839424_o.jpg

           นายเสน่ห์ รักรงค์ ผอ.สนง.กกต.จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา วันเลือกระดับอำเภอ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561, ระดับจังหวัดในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 และระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

              จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ว. 200 คน ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. คัดเลือกให้ได้ 50 คน และ คสช. คัดเลือก ส.ว. ตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. เสนอเข้ามา 400 คน ให้เหลือ 194 คน เมื่อรวมกับ ส.ว. โดยตำแหน่ง 6 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 250 คน

              สำหรับองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อมี 2 ประเภท ได้แก่ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งและองค์กรนิติบุคคลที่ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ที่มีการดำเนินกิจการต่อเนื่องและไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งการยื่นสมัครมีค่าสมัคร 2,500 บาท หลังจากระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ภายใน 20 วัน กกต.จะประกาศกำหนดวันลงทะเบียนองค์กร กำหนดสถานที่ เอกสาร หลักฐานที่จะใช้ในการยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กร สามารถเลือกลงทะเบียนได้เพียงกลุ่มเดียวจากที่กฎหมายกำหนดไว้ 10 กลุ่มอาชีพ 

             ทั้งนี้คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด, มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก ,มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี, ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก, มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก, ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก, เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า2 ปีและเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา

46819148_2039949976085224_1405589598792318976_o.jpg

46997081_2039949879418567_1275767662445592576_o.jpg

46906614_2039949796085242_7522558150050840576_o.jpg

46847818_2039949806085241_592392302127742976_o.jpg

46830912_2039950019418553_4410672963334963200_o.jpg

46824118_2039950089418546_9050354411821334528_o.jpg

46766023_2039949769418578_1361631519050825728_o.jpg

47102125_2039949656085256_3812595193954172928_o.jpg

47164201_2039949936085228_404176806468386816_o.jpg

47228846_2039949676085254_1328150951898382336_o.jpg

47159376_2039949912751897_4684671492904976384_o.jpg

 

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ

28 พ.ย. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา