1.1

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ประชุมการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา

            วันนี้(30 พ.ย.61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา นายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   ประธานการประชุมแต่งตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสงขลา และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_8797.JPG

        สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ อันนำไปสู่ประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์ ประกอบกับการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงการจัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับของกระทรวงแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา ต่างระบุว่าแรงงานในกิจการประมงทะเลไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยการจัดทำแผนประสานความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล ดำเนินการร่วมกันในการตรวจ รับคำร้อง มีคำสั่งดำเนินคดี ตลอดจนติดตามคดีและการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายในเรือประมงทะเลอย่างเคร่งครัด ส่งต่อและประสานงานการช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.......

IMG_8796.JPG

IMG_8810.JPG

IMG_8798.JPG

IMG_8808.JPG

IMG_8807.JPG

IMG_8806.JPG

IMG_8805.JPG

IMG_8804.JPG

IMG_8803.JPG

IMG_8802.JPG

IMG_8801.JPG

IMG_8800.JPG

IMG_8799.JPG

 

ภาพ/จิรพัฒน์วงส์กระจ่าง

ข่าว/ประชา  โชคผ่อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา