1.1

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่

          พ.อ.เสกสรรค์ ก้อนแก้ว หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน เป็นประธานเปิดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการรักษาความปลอดภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าทหาร ตำรวจ ดับเพลิง พยาบาล อาสาสมัคร กว่า 18 หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติของหน่วยงานและส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการแก้ไขสถานการณ์ การเข้าเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนการติดตามจับกุมคนร้าย ซึ่งทั้งหมดเป็นการจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ ถ.ฉัยยากุลอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
          พ.อ.เสกสรรค์ ก้อนแก้ว หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ส.ข.สน กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและห่วงใย พื้นที่เศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก ซึ่งอำเภอหาดใหญ่เป็นพื้นที่ที่สำคัญ เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ศูนย์ราชการและแหล่งการท่องเที่ยว ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าจึงได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้เกิด ขึ้นในพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน นักธุรกิจตลอดจนนักท่องเที่ยว
         สำหรับการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนรักษาความปลอดภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จของแผนนี้คือการระดมทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจในการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างสอดคล้องซึ่งทุกภาคส่วนต้องช่วยกันมิใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา/ภาพ
19 ธ.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา