1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา  พร้อมพิจารณาเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 36 ราย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้พิการและผู้ดูแลให้ดียิ่งขึ้น

          วันนี้ (20 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลาครั้งที่ 1/2562  พร้อมพิจารณาเงินกู้ประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแล จำนวน 36 ราย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้พิการและผู้ดูแลให้ดียิ่งขึ้น และมีนายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

          โดยนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้รับคำร้องขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นคนพิการจำนวน 25 รายและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 36 รายเป็นเงิน 1,908,500 บาท ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงและตรวจดูสภาพแวดล้อมความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ และนำเสนอข้อมูลของคนพิการและผู้ดูแลดังกล่าวต่อคณะการทำงานพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว จากผลการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของคนพิการและผู้ดูแลได้อนุมัติเงินกู้เงินประกอบอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการจำนวน 36 รายเป็นเงิน 1,620,000 บาท

          นอกจากนี้ที่ในที่ประชุมได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ 4 โครงการประกอบด้วย โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด) จำนวน 5 โครงการ , โครงการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสงขลา ,โครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2562 และโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 19 แห่ง

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ธ.ค.61