1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

          วันนี้ (20 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุมกลุ่มงานยุทศาสตร์และพัฒนาจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด พร้อมด้วยส่วนราชการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด อาทิ พาณิชย์จังหวัดสงขลา ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

          นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบและประกาศใช้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ. ศ. 2559-2564) เพื่อเป็นแผนหลักด้านการประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ระดับกระทรวง ทบวง กรม ของหน่วยงานในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยในเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6 ได้กำหนดให้มีการปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร โดยกำหนดให้มีการเร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ซึ่งมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประกอบด้วยคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่ 5/2559 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการ และเลขานุการมีอนุกรรมการจากภาครัฐ และเอกชนรวม 14 คน

          สำหรับอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดแผนปฏิบัติงานแผนการโครงการ ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 แล้วนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด , ดำเนินการจัดแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด , บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , ดำเนินการให้มีช่องทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียนการกระทำที่ละเมิดต่อการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ , ดำเนินการเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัด , ร่วมมือและประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติมอบหมาย

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว

กรรณิการ์ ดอเลาะ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

20 ธ.ค.61