1.1

อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" มุ่งหวังให้ประชาชนร่วมรักษาความสะอาดและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่

          วันนี้ (21 ธ.ค. 61) ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด พร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด ผู้นำท้องถิ่น นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นโกศล จำนวน 800 ต้น ณ ถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอระโนด เพื่อสนับสนุนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายผู้ว่าการจังหวัดสงขลาในการขับเคลื่อน "สงขลาเมืองแห่งความสุข" วาระสงขลาเมืองสวยสะอาด
          นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด กล่าวว่า โครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ สำรวจและคัดเลือกถนนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง หรือถนนลูกรัง จำนวนอย่างน้อย 1 สายทาง ความยาวระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตรและกว้าง 3 - 6 เมตร หรือถนนที่เป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาพัฒนาปรับปรุง ดูแลและรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณถนน ภายใต้การมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ โดยให้พิจารณาปลูกไม้ดอก ไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด ให้ดูร่มรื่นและสวยงามทั้งสองข้างทางถนน รวมถึงการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชนหรือเอกลักษณ์ของชุมชน โดยให้มีการดูแลสิ่งแวดล้อมของถนนอย่างเป็นระบบอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
21 ธ.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา