1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมเดินหน้าป้องกันและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

          วันนี้ (25 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/รอง ผอ.ศอ.ปส.จังหวัดสงขลา เป็นประธานจัดการ ประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมเดินหน้าป้องกันและติดตามผลการอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, ปลัดจังหวัดสงขลา , รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ส่วนราชการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

         นายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลา  พร้อมการเสนอแผนงานด้านการป้องกันยาเสพติด โดยมีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาปี 2562 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ และงานป้องกันยาเสพติดอาสาสมัครแรงงาน , แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยจัดให้มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแนวชายแดน และพื้นที่ตอนใน การสกัดกั้นการลำเลียงทางขนส่งรถโดยสารประจำทาง การขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์ การลำเลียงทางท่าอากาศยานนานาชาติ และการลำเลียงทางรถไฟสายหลัก  และแผนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งประกอบด้วยระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ รวมถึงการดำเนินงานของ ศป.ปส.อ. แต่ละแห่ง ในด้านผลการดำเนินการในระดับพื้นที่ อาทิ การปิดล้อมตรวจค้น การจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/กิจกรรมติดตามผู้ป่วย ผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ  , ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกแหล่งงบประมาณ และผลการปฏิงานดีเด่น รวมทั้งรายงานปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อีกด้วย     

         ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเน้นย้ำการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง / ครอบครัว และกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และลดโอกาสการกลับไปเสพซ้ำ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านทุนเพื่อเลี้ยงชีพและประกอบอาชีพ ,  ด้านการศึกษา ,  ด้านสุขภาพ ,  ด้านการฝึกทักษะ/พัฒนาฝีมืออาชีพ และด้านการจัดหางาน

 

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ธ.ค. 61