1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

          วันนี้ (25 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุม1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน

         นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การพิจารณาทบทวนการปรับปรุงกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยมูลฝอย(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมี 6 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เทศบาลนครสงขลา มีอปท. เข้าร่วม จำนวน 39 แห่ง, กลุ่มที่ 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ มีอปท.เข้าร่วม จำนวน 27 แห่ง, กลุ่มที่ 3 เทศบาลเมืองบ้านพรุ มีอปท.เข้าร่วม จำนวน 8 แห่ง, กลุ่มที่ 4 เทศบาลเมืองสะเดา มีอปท.เข้าร่วม จำนวน 31 แห่ง กลุ่มที่ 5 เทศบาลตำบลบ่อตรุ มีอปท.เข้าร่วม จำนวน 27 แห่งและกลุ่มที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง มีอปท.เข้าร่วม จำนวน 8 แห่ง ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ อปท. บังเกิดผลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ประชุมชี้แจงคณะทำงานการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัด ส่งเสริม แนะนำและกำกับอปท.ให้ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้การรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของอปท. อย่างเป็นรูปธรรม คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วิธีการและพื้นที่กำจัดขยะที่เหมาะสม เกิดการยอมรับของประชาชนในพื้นที่และดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้อง

         นอกจากนี้มีการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในแผนปฏิบัติการฯ กำหนดให้องค์กร ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม Clusters ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในกลุ่มClusters อีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
25 ธ.ค. 61