1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานและติดตามมาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ พร้อมขับเคลื่อนสู่นโยบายจังหวัดในวาระสงขลาเมืองสวยสะอาด

          วันนี้ (25 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานและติดตามมาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, สำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลา, ที่ว่าการปกครองจังหวัดสงขลา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์

          นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้เป็นการขับเคลื่อนมาตรการลด คัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณานำเกณฑ์ชี้วัดตามมาตรการ มากำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานและสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานราชการเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะโดยเริ่มที่ตนเองก่อน ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เกิดขยะน้อยที่สุด ทั้งนี้ ศาลากลางจังหวัดสงขลาเป็นจุดศูนย์รวมของหน่วยงาน ภาครัฐหลายหลายหน่วยงาน ในแต่ละวันจะมีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถที่จะดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากจะเป็น การลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดแล้ว ยังจะเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะ ที่ต้นทางให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการอีกด้วย

          นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัย สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย แก้ไขปัญหาขยะจากพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ประกอบไปด้วย กิจกรรมย่อย 5 กิจกรรม ได้แก่มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด, กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุ อาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ, กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในสวนสัตว์และกิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล

         สำหรับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเป็น 1 ใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการฯ ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562และให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดให้ "ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย"เป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
25 ธ.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์