1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ คนกรีดยาง และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

          วันนี้ (27 ธ.ค.2561) ที่ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยสาขานาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา
นายวรณัฐ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเงินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของคนกรีดยางและเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยางแห่งประเทศไทย , หัวหน้าส่วนราชการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ¸เกษตรกรสวนยาง และเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน เข้าร่วมพิธี
นายวรณัฐ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ยางพาราขึ้นเป็นครั้งแรก และได้ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหายางพารา ทั้งโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา 2561-2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง รวมทั้งเกษรตกรสวนปาร์ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสามารถร่วมมือการพัฒนาคุณภาพและยกระดับราคาให้เป็นไปตามที่ทุกคนต้องการได้
          นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตด้านควบคุมและติดตามรักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ได้กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้ในส่วนของยางพาราใช้งบประมาณทั้งสิ้น 17,512,734,883 บาท และให้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2551- 28 กุมภาพันธ์ 2502 ที่ผ่านมา นับตั้งแต่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาได้เริ่มรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งรับรองสิทธิ์จนกระทั่งวันนี้ 27 ธันวาคม 2561 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางได้เป็นจำนวน 3609 รายและคนกรีดยาง 3583 รายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 62,802,456 บาท
          ในส่วนของเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ และปลูกปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตแล้วอายุมากกว่า 3 ปีจำนวน 150,000 ไร่ พื้นที่ไม่เกิน 2,250,000 ไร่ โดยให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาทครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่จังหวัดสงขลามีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอทั้งสิ้น 5815 ครัวเรือน 10,115 แปลง พื้นที่ 57,604 ไร่ สำหรับอำเภอนาทวีมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 146 ครัวเรือน 340 แปล พื้นที่ 2067 ไร่ ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางพารา คนกรีดยาง และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะได้รับเงินทยอยโอนเข้าบัญชีภายในต้นปี 2562

อมลรดา ชูประสิทธิ์ ข่าว/ภาพ
27 ธค 2561
สำนกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา