1.1

จังหวัดสงขลา จัดประชุมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มุ่งปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

         วันนี้ (3 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุม conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่นท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

IMG_9430.JPG

 

            จังหวัดสงขลามีการติดตามการบริหารจัดการปัญหาขยะ และการเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

             โดยทางจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง และการดำเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดการขยะโดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้พิจารณาจัดทำโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

            โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา..........................

IMG_9465.JPG

IMG_9433.JPG

IMG_9463.JPG

IMG_9459.JPG

IMG_9456.JPG

IMG_9454.JPG

IMG_9452.JPG

IMG_9446.JPG

IMG_9445.JPG

IMG_9437.JPG

IMG_9435.JPG

 

ภาพ/อัครพงศ์  บุญชีพ

ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา