1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา" ระหว่างวันที่ 4-5  ธันวาคม  2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

        วันนี้ (4 ธ.ค. 61) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา" โดยมีหน่วยงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา, หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสงขลา, คณะครู นักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1.jpg

          นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้าน อาทิ  ด้านการเกษตร, การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การแพทย์และสาธารณสุข, การศึกษาศาสนา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การกีฬา และด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจนและวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุข อย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทยแต่ยังได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลายในนานาประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพของแต่ละคน ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆแก่ปวงพสกนิกรมาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริ 4,000 โครงการทั่วผืนแผ่นดินไทยจวบจนทุกวันนี้

          ในวันที่ 5 ธันวาคม ถือเป็นวันสำคัญของชาติ ทุกภาคส่วนได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังเช่นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศการ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พสกนิกรชาวสงขลา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

           ด้านนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13  ตุลาคม  2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแก่ประชาชนชาวไทย และเมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 5  ธันวาคม  ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ คือวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

           ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการ“รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา”เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เทิดทูนและยึดมั่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเผยแพร่แนวทางศาสตร์พระราชาให้ประชาชนนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

           สำหรับกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการศาสตร์พระราชา, การนำเสนอพระราชกรณียกิจทางสื่อมัลติมีเดีย, นิทรรศการภาพถ่ายรัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา, นิทรรศการหนังสือและการมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ซึ่งเป็นหนังสือจดหมายเหตุฉบับประชาชน

        นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ในราคาชุดละ 599 บาท เงินรายได้จากการจำหน่ายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายหนังสือแด่พระองค์ท่านเพื่อมอบให้โรงเรียน ตชด.ในจังหวัดสงขลา เรียบร้อยแล้ว และในโอกาสนี้จะมอบหนังสือ “รัชกาลที่ 9 กับชาวสงขลา” ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสงขลาเข้ารับมอบหนังสือ จำนวน 150 แห่ง

4.jpg

2.jpg

3.jpg

47315375_2047935818619973_5638600204841123840_o.jpg

47113525_2047936131953275_4952448057972097024_o.jpg

47311672_2047935258620029_4691420604513910784_o.jpg

47302901_2047936695286552_6300802299807662080_o.jpg

47294047_2047936455286576_7550765098659217408_o.jpg

47239991_2047935731953315_7253564382662098944_o.jpg

47181409_2047936285286593_2208329685178253312_o.jpg

47167414_2047935908619964_6245329412745592832_o.jpg

47343310_2047935691953319_5380032071131463680_o.jpg

47315388_2047935591953329_2639246472700231680_o.jpg

47326338_2047936438619911_3634166790596067328_o.jpg

47326142_2047936081953280_4986829473040039936_o.jpg

47325161_2047936638619891_8894109377108115456_o.jpg

47319804_2047936368619918_1583423458417573888_o.jpg

47396397_2047936311953257_3443290309293768704_o.jpg

47347068_2047935291953359_1890940926377852928_o.jpg

47388939_2047936731953215_331753160957755392_o.jpg

47365747_2047936005286621_9151373932408864768_o.jpg

47356078_2047935765286645_1758503359242829824_o.jpg

47347583_2047935861953302_2970013814109503488_o.jpg

47686616_2047935325286689_3997711050370711552_o.jpg

47396511_2047935438620011_2339539398472761344_o.jpg

47684209_2047936218619933_2301773832643411968_o.jpg

47577734_2047935938619961_1024393354143596544_o.jpg

47485825_2047935665286655_7944475769906921472_o.jpg

47466682_2047936491953239_4242040946587336704_o.jpg

47463261_2047936048619950_1579920113723768832_o.jpg

47430877_2047935625286659_2082109156218634240_o.jpg

47420839_2047936545286567_6204985801386754048_o.jpg

 

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

4 ธ.ค.61