1.1

จังหวัดสงขลาเร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อสร้างนิสัยการออมแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

               วันนี้ ( ๖ ธ.ค.๖๑ ) นายราชิต สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ศาลากลางจังหวัดสงขลา  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ   ให้แก่เยาวชน และประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นการส่งสริมการมีรายได้เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตยามเกษียณ หรือยามชรา สำหรับผู้ที่มีสิทธิต้องมีอายุอยู่ในช่วง ๑๕-๖๐ ปี สัญชาติไทย ไม่อยู่ในระบบสวัสดิการบำเหน็จบำนาญอื่นของรัฐ

6805.jpg

             ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ทางเลือก ๑ ( ส่งเงิน ๗๐ บาท รัฐสนับสนุน ๓๐ บาท ) ส่วนผู้ไม่มีสิทธิ คือ เป็นข้าราชการประจำหรือสมาชิก กบข. ( มีบำเหน็จบำนาญ ) ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ (พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท )  มาตรา ๓๙  ( ผู้ประกันตนเอง มีบำเหน็จบำนาญ ) มาตรา ๔๐ ทางเลือก ๒ และ ๓ ( ผู้ประกันตนเอง มีบำเหน็จ ) พนักงานบริษัท/องค์กร/รัฐวิสาหกิจ ( มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา   ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงไทย   และธนาคารเกษตรและสหกรณ์

             สำหรับในจังหวัดสงขลาจะเร่งออกให้ข้อมูลแก่ประชาชนตามโรงเรียน  ชุมชน   และสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของกองทุนฯ ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน   และสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง

 

6804.jpg

6816.jpg

6807.jpg

6815.jpg

6814.jpg

6813.jpg

6812.jpg

6811.jpg

6810.jpg

6809.jpg

6808.jpg

6806.jpg

 

ข่าว ภาพ/อรรคพงษ์ บุญชีพ

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

๖ ธ.ค.๖๑