1.1

จังหวัดสงขลา จัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" กระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในผลเสียจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

           วันนี้ (7 ธ.ค. 61) ที่ หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ในวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2561 โดยมีนายศรชัย ชูวิเชียร ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการต้านโกงกว่า 700 คน

IMG_9990.JPG

           นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ รัฐบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วน ที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้อีกต่อไป

         ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และ ส่งผลเสียหายต่อประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษาในภาพรวม ที่ผ่านมาสังคมไทยได้เกิด วัฒนธรรม ที่ยอมรับการทุจริตทั้งการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการให้สิทธิประโยชน์ รวมทั้งการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอื้อ ประโยชน์ต่อกันอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้มีการปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน

        สำหรับการจัดงานฯ ในครั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ได้ก่อกำเนิด ขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม พศ. 2546 ณ ประเเทศแม็กซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) ดังนั้น รัฐบาล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กร ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม จึงกำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้กรอบแนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นับเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลชุด   ปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบไปด้วยฝ่ายประจำและฝ่ายการเมืองภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษาซึ่งเป็นรากฐาน สำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้ ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้นด้วย

       ในส่วนของกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่ โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ รวมทั้งการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

IMG_0131.JPG

IMG_0001.JPG

IMG_0128.JPG

IMG_0114.JPG

IMG_0091.JPG

IMG_0081.JPG

IMG_0076.JPG

IMG_0074.JPG

IMG_0025.JPG

IMG_0014.JPG

IMG_0010.JPG

IMG_9956.JPG

IMG_0134.JPG

IMG_9932.JPG

IMG_9917.JPG

IMG_9908.JPG

IMG_9903.JPG

IMG_9898.JPG

IMG_9885.JPG

IMG_0164.JPG

IMG_0145.JPG

IMG_0136.JPG

IMG_9975.JPG

IMG_9989.JPG

IMG_9987.JPG

IMG_9984.JPG

 

นายประชา โชคผ่อง /ข่าว/ภาพ

 นายอรรคพงษ์  บุญชีพ/ภาพ

         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

7 ธ.ค.61