1.1

จังหวัดสงขลา เร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาราคาพริกเขียวมันตกต่ำหลังฤดูน้ำหลากในช่วงมกราคม-เมษายนของทุกปี พร้อมพยุงราคาสินค้าและหาช่องทางการตลาดในการรองรับผลผลิต

           วันนี้ (11 ธ.ค. 61)  นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหารือและระดมความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตและตลาดรองรับพริกเขียวมันที่ตกต่ำในห้วงปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกพริกเขียวมันหลังฤดูน้ำหลาก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนของทุกปี โดยมีนายอำเภอระโนด เกษตรจังหวัดสงขลา พาณิยช์จังหวัด เกษตรอำเภอระโนด ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและเกษตรกรที่ปลูกพริกเขียวในอำเภอระโนดและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วม

 

 

               จากกรณีที่เกษตรกรผู้ปลูกพริกเขียวมัน จังหวัดสงขลา ในช่วงหลังฤดูน้ำหลากที่ออกผลผลิตมาจำนวนมาก โดยเฉพาะอำเภอระโนดพื้นที่ปลูกประมาณ 3,217 ไร่ เกษตรกรจำนวน 1,257 ราย ผลรวมประมาณ 6,434,000 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ และช่วงเวลาเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ช่วงเดือนที่ผลผลิตสูงสุดเดือนมิถุนายน ราคาที่เกษตรกรขายได้สูงสุด 45 บาทต่อกิโลกรัมและขายได้ราคาต่ำสุด 7 บาทต่อกิโลกรัม ค่าเก็บเกี่ยวกิโลกรัมละ 7 บาท ต้นทุนการผลิตประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม และอำเภอกระแสสินธุ์พื้นที่ปลูกประมาณ 230 ไร่ เกษตรกรจำนวน 160 ราย ผลผลิตรวมประมาณ 460,000 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,000 กิโลกรัม ช่วงเวลาปลูกหลังฤดูน้ำหลากประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนและช่วงเวลาเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ช่วงเดือนที่ผลผลิตสูงสุดเดือนมิถุนายน ราคาที่เกษตรกรขายได้สูงสุด 45 บาทต่อกิโลกรัม ขายได้ต่ำสุด7 บาทต่อกิโลกรัม ค่าเก็บเกี่ยวกิโลกรัมละ 8 บาท ต้นทุนการผลิตประมาณ 15 บาทต่อกิโลกรัม

        สำหรับตลาดส่งออกพริกเขียวมันมีตลาดหลักจากโรงงานในประเทศมาเลเซีย ที่ส่งออกมากสุดเพื่อผลิตซอสพริกอย่างเดียวเท่านั้น โดยส่งผ่านช่องทางด่านปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและซอสพริกโรงงานประเทศมาเลเซียที่ผลิตทั้งหมดจัดส่งจำหน่ายประเทศตะวันออกกลางเพราะได้รับเครื่องหมายฮาลาล ในส่วนโรงงานทำซอสในประเทศไทยมีเพียงหนึ่งโรงงานซึ่งรับได้ปริมาณ 1.5 ตันต่อปี และปัญหาสำคัญในการส่งออกคือคุณภาพของพริกไม่สามารถเก็บไว้ได้นานนอกจากนี้ยังประสบปัญหาโรคพริกที่เกิดจาก เชื้อราและแบคทีเรีย เช่น โรคกุ้งแห้ง โรคยอดไหม้ โรคโคนเน่า และอาการใบพริกเหลือง ต้นพริกเหี่ยวแห้งยืนต้นตายและเกษตรกรไม่เก็บพริกที่เป็นโรคหรือแมลงออกไปเผาทำลาย ทำให้การแพร่กระจายของโรคและแมลงได้รวดเร็ว

            นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาการปลูกพริกเขียวมันในพื้นที่อำเภอระโนดและอำเภอกระแสสินธุ์ ประสบปัญหาผลผลิตปริมาณมากกว่าความต้องการของตลาด รวมทั้งขาดแรงงาน ทำให้การจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตสูง กิโลกรัมละ 7 บาท และมีการปลูกพริกในอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดใกล้เคียงเช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณ 3,761 ไร่ ผลผลิตประมาณ 522,000 กิโลกรัม อีกทั้งราคาผลผลิตมีการผูกขาดโดยพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรประสบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการระดมความคิดและการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการลดพื้นที่ปลูกพริกเขียวมันให้น้อยลง ให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แตงกวา ฟักทองฟักเขียวหรือพืชผักอื่นๆที่ตลาดต้องการหรือภายใต้ "การตลาดนำการผลิต" นอกจากนี้ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันวางแผนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต และสามารถต่อรองกับพ่อค้าในการจำหน่ายผลผลิตได้ เมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการผลิตของชุมชนแบบครบวงจรและการเชื่อมโยงกันระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม

              นางสุนิสา มโนสินธุ์ อายุ 47 ปี เกษตรกรปลูกพริกเขียวมัน กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือด้านการตลาด การผลักดันราคาสินค้าให้สูงขึ้น ปัญหาด้านเงินทุนและการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากพริก และหาตลาดให้แก่เกษตรกรที่จะรองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นอีกใน 2-3 เดือนข้างหน้าและผลผลิตที่ออกมาประมาณเดือนมีนาคมนี้

         ด้านนายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมการในขั้นต้นซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะเริ่มปลูกพริกประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ โดยในวันนี้ได้มีการวางแผนการจัดการสำรวจข้อมู ว่าแต่ละครัวเรือนมีการปลูกพริกเท่าไรและมีการเกษตรอื่นๆจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งจะได้ทำการประสานกับภาคเอกให้รับทราบถึงปริมาณและวางแผนการผลิตต่อไป สำหรับเรื่องราคานั้นต้องดูถึงคุณภาพของผลผลิตว่าผลิตสินค้าได้ตรงกับคุณภาพที่ต้องการหรือไม่

47681004_2058447484235473_2338480740573904896_n.jpg

47683825_2058448454235376_8933648626991759360_n.jpg

48340007_2058448080902080_7954090105738625024_n.jpg

48323971_2058446784235543_5684988965489213440_n.jpg

48220551_2058446974235524_4140371880915763200_n.jpg

48099906_2058447830902105_3142138777435111424_n.jpg

47682696_2058447077568847_5133415787729518592_n.jpg

48357676_2058449717568583_3735072232557248512_n.jpg

48357834_2058446680902220_1349403214583169024_n.jpg

48389873_2058447617568793_5871798306035728384_n.jpg

48373007_2058448864235335_8452485502405181440_n.jpg

48368182_2058449317568623_6613933801124921344_n.jpg

48362298_2058447237568831_4716162794414669824_n.jpg

 

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

11 ธ.ค.61