1.1

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพบุคลากร และสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค. 2561
          วันนี้ (12 ธ.ค. 61) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี, นายกสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายอำเภอ, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558- 2562 กำหนดวิสัยทัศน์ “สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นภัยจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้า ผู้เสพ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณีและวิสัยทัศน์อาเซียนภายในปี 2562
          จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในด้านปัญหายาเสพติดมีความซับซ้อนกับปัญหาความ มั่นคง มีความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างปัญหายาเสพติดและปัญหาความมั่นคง ทำให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มระดับที่มีความรุนแรงเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐแก้ไขเป็นอันดับแรก ดังนั้นจึงถือว่า “ยาเสพติด เป็นทุกข์ของชาวบ้าน เราถือเป็นภารกิจสำคัญ” ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้วิสัยทัศน์ "แก้ไขปัญหายาเสพติด สานต่อด้วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนงานด้านความมั่นคง" โดยมีจุดเน้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย เน้นแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในชุมชนเป็นโจทย์หลัก, เน้นทำลายโครงสร้าง เครือข่ายการค้าในพื้นที่, เน้นแนวทางสันติ ให้อภัย ใช้บทศาสนาและเน้นการใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างความยั่งยืน
          ด้านนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี/ผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาระดับประเทศ รัฐบาลกำหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ" ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมืออย่างจริงจังและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหายาเสพติดมีความทับซ้อนกับปัญหาความมั่นคง มีการแพร่ระบาดของยาเสพติตแนวโน้มในระดับที่รุนแรง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ประกาศแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนความสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” และกำหนดแนวทางระบบการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ให้ส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพ บุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางระบบการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้ง 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนกระบวนการค้นหา, กระบวนการคัดแยก คัดกรอง, กระบวนการบำบัดรักษา, กระบวนการติดตาม ดูแลต่อเนื่องในชุมชนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่างเข้าใจถูกต้องตามนโยบายของแม่ทัพภาคที่ 4
         ทั้งนี้ผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการในด้านกลยุทธ์กวาดบ้านตนเอง โดยการตรวจปัสสาวะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อค้นหาสารเสพติด แล้วจำนวน 18,364 คน จากเป้าหมาย 31,796 คน คิดเป็นร้อยละ 57.79 เปอร์เซ็นต์ ตรวจพบสารเสพติด จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 คน, กลยุทธ์เดินเข้าสู่หมู่บ้าน ทุกอำเภอได้มีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล (Take care team) จำนวน 115 ตำบลๆละ 16 คน จำนวน 1,840 คน ทำหน้าที่สำรวจและค้นหาผู้ป่วยยาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบล นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งในระบบปกติในสถานพยาบาลของรัฐและบำบัดรักษาในระบบค่าย และกลยุทธ์จับกุมผู้ค้ารายย่อยและหลัก 3 รายใหญ่ได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งรับรอง 3 ฝ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เสพยาเสพติดจำนวน 6,743 คนและผู้ค้ายาเสพติดจำนวน 681 คน ซึ่งจังหวัดปัตตานีดำเนินการปราบปรามต่อกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจังควบคู่กับการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับเข้าสู่ชุมชนชุมชนปลอดยาเสพติดจะได้ไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ

 

 

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
12 ธ.ค.61