1.1

จังหวัดสงขลา เปิดประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562

          วันนี้ (13 ธ.ค. 61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา, นายบัณลือเดช ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1,2และ3, สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, ที่ทำการปกครองอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการตั้งแต่ 2559-2562 จำนวน 42 โรงเรียนเข้าร่วมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยววชาญที่ประสบผลสำเร็จและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆในท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนโดยรอบโรงเรียน รวมทั้งการเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดความยั่งยืนต่อไป
          นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาดำริโครงการเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 10 โรงเรียนมาขยายผลสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 3 เขตและสำนักงานการศึกษาเอกชน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ พ้นจากภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดสงขลาสามารถขยายผลโครงการจนเห็นผลเป็นรูปธรรม มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2562 จำนวน 82 โรงเรียน
          จังหวัดสงขลามีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 66 โครงการ ที่ได้พระราชทานให้กับพื้นที่จังหวัดสงขลา โครงการขยายผลเกษตรอาหารกลางวันในโรงเรียนเป็นโครงการหนึ่งที่จังหวัดสงขลาเห็นว่านักเรียนในโรงเรียนต่างๆต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เมื่อสุขภาพดีจะทำให้สมองดี เป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม โดยในแต่ละปีจังหวัดได้เพิ่มโรงเรียนขยายผลโครงการจำนวน 10 โรงเรียน นับว่าน้อยมาก จึงต้องดำเนินการขยายผลให้มากกว่านี้ในแต่ละปี แต่มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ เพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนถือว่าโชคดีที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริ ดังนั้นทุกโรงเรียนต้องทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
          ด้านนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ดำเนินการในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและขยายผลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมาจนถึง ปีพ.ศ. 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 72 โรงเรียน กระจายอยู่ในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดให้โรงเรียนเป้าหมายเพิ่มอีก จำนวน 10 โรงเรียน ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี รวมปีที่เข้าร่วมโครงการโดยในปีแรกจะได้งบประมาณโรงเรียนละ 100,000 บาท
          สำหรับการประชุมทางวิชาการในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ร่วมในหัวข้อวิธีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริให้ประสบผลสำเร็จ, แนวทางและหลักการจัดทำบัญชีสหกรณ์ในโรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน, การดำเนินงานจากโครงการฟาร์มตัวอย่างกับการประยุกต์ ใช้ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและการถ่ายทอดประสบการณ์และปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริและทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานกปร., กองพลพัฒนาที่ 4และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว
อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
13 ธ.ค. 61