1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจำนวน 9 ราย

          วันนี้ (13 ธ.ค. 61) ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกองเอกวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งควรได้รับการยกย่องจำนวน 9 ราย ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรี เกียรติยศและจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและของวงศ์ตระกูล ต่อไป
นายกองเอกวรนัฏฐ์ หนูรอต ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย "รักษาตินแดนยิ่งชีพ" และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

      ในการนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มีประกาศมอบ เครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิง ชีพ" ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ให้แก่นายโสภณ สมานเดชา อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสงขลา, นายสมพร เกตนะ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา, นายประทีป ศุภวิบูลย์ผล อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครอง สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลา(สาขาเบตง) ช่วยราชการสำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี, นายฤทธิรงค์ นวลศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาล จังหวัดสงขลา, นางอังคนา ฉันทจิตต์ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 4 สังกัดสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 4,
นายพรพิชัย ไชยมาตร อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดี ปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 9, นายสมบัติ บุญหิรัญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวี, นายศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสงขลา, นายไพโรจน์ สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ตะหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ
ประชา โชคผ่อง /ภาพ ข่าว
13 ธ.ค.61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา