1.1

สำนักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2562
           วันนี้ (14 ธ.ค. 61 ) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางนิตยา กัลยาศิริ คลังเขต 9 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง ตรัง และสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562โดยมีนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
           สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของ อปท. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแนวทางคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ อปท. ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่สำนักงานคลังเขต 9 ได้จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับภารกิจที่กฎหมายกำหนด

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
14 ธ.ค.61