1.1

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสงขลา จำนวน 143 ทุน รวมเงิน 715,000 บาท

         วันนี้ (14 ธ.ค. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิร์ด พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีความพิการรุนแรง ยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับทุน จำนวน 143 คน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000 บาท โดยผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่ได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

           นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ผู้ปกครองนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ขอให้มีความอดทนมุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

           นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา  กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคมและได้ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกสมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

            ด้านนางสาวศศิธร หมะโส๊ะ ผู้ปกครองของเด็กหญิงแวฮารีซ่า เหมเภอ หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีต่อเด็กและเยาวชนผู้พิการ ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนผู้พิการเหล่านี้ได้มีโอกาสทางการศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทำให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขและจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

 

ศิริลักษณ์ แค้วคลาด /ข่าว

อรรคพงษ์ บุญชีพ/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

14 ธ.ค. 61