1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          วันนี้ (14 ธ.ค. 61) ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดการฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงค์ นายอำเภอจะนะ คณะวิทยากร ผู้แทนฝ่ายทหาร ผู้แทนฝ่ายตำรวจ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมในครั้งนี้
          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอจะนะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของอำเภอจะนะ รัฐบาลได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาใช้ พร้อมทั้งได้น้อมนำพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กำหนดเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยให้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพลและผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม และมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สามารถ ลด ละ เลิก สิ่งเสพติด เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและเข้าใจในหลักศาสนา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและบุคคลรอบข้างได้และจากการฝึกอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการ ฝึกอาชีพไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้หวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะไม่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอีก

 


ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
14 ธ.ค.61