1.1

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสงขลา

          วันนี้ (18 ธ.ค.61) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพัฒนาการจังหวัดสงขลา นักวิเคราะห์นโยบาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

          ตามที่รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้และความเจริญ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในเรื่อง มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน 12 คณะ ประกอบด้วย Value Driver 6 คณะ และกลุ่ม Enable Driver 6 คณะ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ซึ้งคณะกรรมการทั้ง 12 คณะ มีบทบาทหน้าที่ ในการดำเนินการในลักษณะหุ้นส่วน เอกชน และประชาชน เน้นกิจกรรมที่เป็น Action Based การครอบคลุม 4 เสาหลัก และภาคเอกชน โดยภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวกและสนับสนุน

          ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีการดำเนินการติดตามงานที่คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) มอบหมายคณะทำงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ คณะทำงานด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยและวิสาหกิจเริ่มต้น คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE คณะทำงานด้านการส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ คณะทำงานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ คณะทำงานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ คณะทำงานด้านการดึงดูดและลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ คณะทำงานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ คณะทำงานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ และคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

                       

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 ธ.ค. 61