1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากร

          วันนี้ (18 ธ.ค. 61) ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีนายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 300 คน เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา
          นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดทำผังเมืองรวม คือ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต โดยการแบ่งที่ดินออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นต้น รวมทั้งกำหนดโครงการคมนาคมและขนส่งให้มีการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างภายในและภายนอกเขตผัง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะดวกสบาย อีกทั้งเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากรที่จะเกิดขึ้นในชุมชนนั้น
          โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมอบหมายให้บริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการซึ่งพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำเภอ จำนวน 16 แห่ง อย่างไรก็ตามถึงแม้การวางผังจะได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงสำรวจพื้นที่และได้จัดทำร่างผังเมืองรวมฯ แล้วแต่ข้อมูลที่จำเป็นและสำคัญที่สุด คือ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่วางผัง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงจัดให้มีการประชุมประชาชนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้วางผังจะได้นำความคิดเห็นไปประกอบการวางและจัดทำผังให้เกิดความ เหมาะสมต่อไป
           นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา ได้มีการประกาศใช้บังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นมาตรการส่งเสริม ควบคุมและชี้นำการพัฒนา สามารถดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เป็นผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของจังหวัดด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและระบบเมืองการคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการทางผังเมืองในการส่งเสริมและควบคุมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นระบบ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาในอนาคตอย่างยั่งยืน

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ
18 ธ.ค. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา