1.1

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพจากราคายางตกต่ำ ขณะนี้ขึ้นทะเบียนแล้ว 128,743 ราย

          วันนี้ (19 ธ.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะกรรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตด้านควบคุมและติดตาม รักษาการแทนผู้อำนวยการเขตการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง, นายวีระพันธ ดวงแป้น ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากหน่วยงานจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา ผู้แทนอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

          นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบและอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง เนื่องจากราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 ทำให้เกษตรกรรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ  โดยได้ให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางที่มีสวนยางเปิดกรีดแล้ว และขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ไร่ละ 1,800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่และคนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลาที่มีเอกสารสิทธิ์ เปิดกรีดและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยแล้วจำนวน 128,743 ราย

         ทั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่สวนยางตั้งอยู่ โดยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาจะนำรายชื่อติดประกาศไว้และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมสามารถยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการกับคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ระดับตำบล ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาหรือการยางแห่งประเทศไทยสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ขึ้นทะเบียนกับการยางฉบับจริงสำเนา 1 ฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธกส. ส่วนคนกรีดยางและหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. และหนังสือมอบอำนาจจากคนกรีด รายอื่น กรณีที่มีคนกรีดหลายคนต่อเจ้าของสวนยาง 1 ราย กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อหรือสกุล ให้นำหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลมาด้วย ซึ่งหลักฐานจะต้องตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย

        จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามข้อมูลทะเบียนเกษตรของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อให้เกษตรกรได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและจะทำการประมวลผล บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ ส่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดและอนุมัติสั่งจ่ายในระบบสารสนเทศ ส่งให้การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อนำส่งให้ ธ.ก.ส. แล้ว ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรงในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หากเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีสิทธิ์ไม่มาแจ้งขอใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางภายในเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

อมลรดา  ชูประสิทธิ์/ภาพ

19 ธ.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา