1 4

                    รัฐบาลไทยตั้งทีมกฎหมาย สู่คิงส์เกต รักษาผลประโยชน์และป้องกันความเสียหายต่อประเทศ
          กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำคำสั่ง คสช. ที่ 72/2559 เป็นมาตรการชั่วคราวเพื่อระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศ เพื่อปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนไทยเป็นสำคัญ รัฐบาลตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและทีมไทยต่อสู้คดี เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันความเสียหายต่อประเทศ มั่นใจ ประเทศไทยไม่ได้ทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ
           นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงว่า ตามที่มีประเด็นเรื่อง ใช้งบประมาณเพื่อจ้างทีมทนายต่อสู้คิงส์เกต ปม ม.44 ปิดเหมืองทอง ออกคำสั่งผิดสัญญา ผ่านทางผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนั้น การออกคำสั่งหัวหน้าคระรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 เป็นการระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อปกป้องดุแลสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชนไทยเป็นสำคัญ เนื่องจากมีการร้องเรียนถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และขณะนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงผลกระทบที่ประชาชนร้องเรียนดังกล่าวซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าว มิได้มุ่งหวังที่จะทำลายการประกอบธุรกิจของเอกชนแต่ประการใด หากแต่คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ยอมรับอำนาจของรัฐในอันที่จะคุ้มครองประชาชนจากผลกระทบเฉพาะหน้าด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมปนเปื้อนอย่างทันท่วงที ทั้งนี้รัฐบาลออกมาตรการอย่างรอบคอบระมัดระวัง พอสมควรแก่เหตุ และไม่เลือกปฏิบัติซึ่งไม่ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด
          สำหรับกรณีบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ยื่นให้ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศ ภายใต้ความตกลงทาฟต้า (TAFTA)เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นั้น รัฐบาลจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนอนุญาโตตุลาการ ซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาจากบริษัทชั้นนำในระดับนานาชาติอย่างรอบคอบเพื่อดำเนินงานร่วมกับบุคลากรฝ่ายไทย ในการต่อสู้คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว
5 ก.พ. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา