1 4

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

                สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้นที่ ก.พ. รับรองโดยมีกำหนดการดังนี้

กิจกรรม

วัน เวลา

1.            รับสมัคร

9 – 29 มีนาคม 2561

2.            ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ

9 – 30 มีนาคม 2561

3.            อัพโหลด (upload) รูปถ่าย

1 เมษายน – 10 กรกฎาคม 2561

4.            ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

15 เมษายน 2561

5.            ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

8 มิถุนายน 2561

6.            สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

15 กรกฎาคม 2561 (ทุกศูนย์สอบ)

7.            ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

26 กันยายน 2561

8.            พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

1 ตุลาคม 2561

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หรือ http://job.ocsc.go.th

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

15 มีนาคม 2561

                                                                                                                                               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา