1.1

จังหวัดสงขลา จัดการประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562

 

          วันนี้ (8 ม.ค. 62) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานสถานการณ์ทางการเกษตรและแนวโน้มของเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2562 ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดจังหวัดสงขลา , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม

          โดยการประชุมในครั้งได้ประชุมวางแผนประเมินสถานการณ์น้ำ แผนการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ทั้งด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ นอกจากนี้ได้มีการประเมินแน้วโน้มของของเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2562 ว่าจะมีการขยายตัวขึ้นร้อยละ 0.9 -1.9 โดยแบ่งเป็นเป็น สาขาพืชร้อยละ 1.0-2.0 , สาขาปศุสัตว์ร้อยละ0.5-1.5 , สาขาประมง 0.4-1.4 , สาขาบริการ ฯ 1.2-2.2 และสาขาป่าไม้ 0.6-1.6

          ทั้งนี้ที่ในที่ประชุมได้มีการประชุมเพื่อทราบถึงโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา – ปาล์มน้ำมัน ซึ่งประกอบด้วยโครงการการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ , โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวสวนปาล์ม , แผนการปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาปีงบประมาณ 2562 , แผนงานงาน/โครงการภาคใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด , พัฒนาการเกษตร เพื่อความปลอดภัย
และความมั่นคงด้านอาหาร , เกษตรปลอดภัย และเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
8 ม.ค. 2562