1.1

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 พร้อมสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สู่วาระสงขลา เมืองสวย สะอาด

          วันนี้ (9 ม.ค. 62) ที่ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกิจกรรมแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2562 พร้อมสร้างการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง สู่วาระสงขลา เมืองสวย สะอาด โดยมี นายนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา , นายพนมเทียน เส้งวั่นท้องถิ่นจังหวัดสงขลา , นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีสงขลา , หัวหน้าราชการ , ผู้แทนมหาวิทยาลัย , ผู้แทนโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
           จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชนร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะของจังหวัดสงขลา จึงกำหนดแนวทางการสร้างการเรียนรู้ ให้คนสงขลารู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะให้ถูกที่ตามถังขยะแยกประเภทถูกเวลาตามเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

           ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง เมื่อขยะต้นทางจากครัวเรือนลดลง ค่าใช้จ่ายในการขนขยะเพื่อไปกำจัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ลดลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำงบประมาณไปใช้ในการจัดการบริหารสาธารณะให้กับประชาชนในด้านอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสร้างการรับรู้ และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือน ด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมถึงลดขยะตามหลัก 3 ช ประกอบด้วย ใช้น้อย ใช้ซ้ำ
และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อสงขลาจะเป็นเมืองสวยงามสะอาดเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นต่อไป
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะให้กับประชาชน และการเดินรณรงค์ไปยังตลาดสดสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างการรับรู้
และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเพื่อให้ส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชน เกิดการตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ช่วยกันสร้างวินัยในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้นแบบให้กับประชาชน เพื่อทำให้สงขลาเป็นเมืองสวยและสะอาดต่อไป

อมลรดา ชูประสิทธิ์ /ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
9 ม.ค. 62